Articles

 Descripció dels registres DNS més comuns

Registre de tipus A "Address record" assigna una adreça IP a un nom de domini o subdomini....